کتابچه شمارش کربوهیدرات | فارسی
hamburger overlay

کتابچه شمارش کربوهیدراتشمارش کربوهیدرات گامی مهم در پشتیبانی شما برای مدیریت دیابت است که با آن می توانید مقدار کربوهیدرات مصرفی خود را ثبت کنید. با این روش قادر خواهید بود میان دوز انسولین و کربوهیدرات دریافتی خود تعادل ایجاد کرده و میزان سطح قند خون را موثرتر مدیریت کنید. این کتابچه با این رویکرد طراحی شده تا به شما در شمارش مقدار کربوهیدرات دریافتی کمک نماید.

کتابچه شمارش کربوهیدرات را دانلود کنید