بیانیه قانونی | فارسی
hamburger overlay

بیانیه قانونی

عدم ضمامت و عدم تعهد

درحالیکه شرکت رش اقدامات گسترده ای برای ارائه اطلاعات دقیق و به روز انجام می دهد، این شرکت فاقد هر نوع نمایندگی یا ضمانت عینی یا ضمنی در رابطه با اطلاعات دقیق و کامل که در وبسایت ارائه شده اند می باشد و هیچ نوع مسئولیت یا تعهدی در مورد استفاده از این سایت و یا هر سایت مرتبط با آن بر عهده ندارد.

رش می تواند در هر زمان بدون ابلاغیه اقدام به تغییر وبسایت نماید، اما هیچ مسئولیتی در رابطه با به روز رسانی آن بر عهده ندارد.

کلیه کاربران موافقت خود را مبنی بر دسترسی و استفاده از این وبسایت و کلیه وبسایت های مرتبط با این وبسایت و محتوای آن با مسئولیت شخصی خود اعلام می دارند. نه رش و نه هیچ یک از نمایندگان محلی و نه هر یک از طرفین دخیل در ایجاد، تولید و یا ارائه وبسایت یا هر نوع وبسایت مرتبط با این وبسایت تحت هیچ شرایطی هیچ مسئولیتی در مورد خسارات مستقیم، تصادفی، تبعی، غیر مستقیم یا تنبیهی ناشی از دسترسی، استفاده یا ناتوانی در استفاده از این وبسایت یا هر وبسایت مرتبط با این وبسایت و یا هر نوع خطا یا نقیصه در محتوای آن بر عهده ندارند.

عدم پیشنهاد و عدم درخواست

اطلاعاتی که در این وبسایت ارائه شده اند اطلاعات مرتبط با محصول بوده و صرفا با هدف اطلاع رسانی ارائه شده اند و نباید به عنوان پیشنهاد یا توصیه تلقی شوند. اطلاعات محصولات که در این وبسایت درج شده است به معنی پیشنهاد یا درخواست خرید و یا تجارت یا هر نوع معامله در مورد هیچ یک از محصولات رش نیست. بیماران نباید جهت تصمیم گیری برای خرید بر این اطلاعات اتکا کرده و مشاوره با پزشک متخصص قبل از آغاز هر نو

اطلاعات محصولات که در این وبسایت قید شده است نباید به عنوان تبلیغ یا درخواست خرید هیچ یک از محصولات تلقی شود.

اطلاعات آینده محور

این صفحه دارای اطلاعات آینده محور است. این اطلاعات با تردیدها و عدم قطعیت های معنی داری شامل عوامل علمی، تجاری، اقتصادی و مالی همراه هستند و به همین دلیل ممکن است نتایج واقعی به نحو معنی داری متفاوت از نتایج ارائه شده باشد

لینک ها

لینک به صفحات اشخاص ثالث صرفا جهت سهولت انجام شده است. محتوای صفحات اشخاص ثالث هیچ ارتباطی با ما نداشته و هیچ نوع مسئولیت یا تعهدی در مورد اطلاعات اشخاص ثالث و هر نوع استفاده در این حوزه متوجه این شرکت نخواهد بود

علامت تجاری

کلیه علامت های تجاری فوق الذکر تحت مالکیت گروه رش قرار داشته و یا تحت مجوز آن هستند.

کپی رایت

وبسایت رش و کلیه اطلاعات مندرج در آن صرفا با هدف اطلاع رسانی ارائه و معرفی شده اند. هر نوع تکثیر، ارسال مجدد و یا استفاده دیگر اکیدا ممنوع است. درخواست اجازه برای تکثیر هر نوع اطلاعات مندرج در این وبسایت باید به رش اطلاع داده شود

منبع: http://www.roche.com/legal_statement.htm