ست تزریق | فارسی
hamburger overlay
اکیوچک فلکس-لینک
کسب اطلاعات بیشتر
ورود

زاویه 90 درجه

نوع کانولا

نرم

کانولا

6،8 و 10 میلی متر

لوله

30، 60، 80 و 110 سانتیمتر

اکیوچک فلکس-لینک
  • زاویه ورود 90 درجه، با کانولای نرم
  • امکان فرو کردن دستی یا خودکارد
  • اتصال/جدایی آسان در محل