فناوری کلیکسموشن برای اطمینان از حرکت کنترل شده | فارسی
hamburger overlay

فناوری کلیکسموشن برای اطمینان از حرکت کنترل شده

حرکت آرام و کاملا کنترل شده.

صرفا دستگاههای خونگیری اکیوچک از فناوری کلیکسموشن برخوردار هستند که اساس آن حرکت هدایت شده ی دوگانه است به صورتی که مانع لرزش و نوسان در حین حرکت سوزن می شود.

در داخل پوست، سوزن به آرامی متوقف می شود که از آن تحت عنوان توقف نرم یاد می شود و سپس فورا در حرکت خطی به داخل کشیده می شود. حرکت سریع و کنترل شده به نحو قابل توجهی بر روی پوست به آسانی انجام می شود.

ورود و خروج آرام

برش ویژه سوزن

نوک سوزن اکیوچک از زاویه های بهینه سازی شده 3 بعدی برخوردار است- نتیجه مطالعات گسترده. برش ویژه سوزن و سطح نرم و صاف آن باعث می شود ورود سوزن به پوست به آرامی و بدون اصطکاک انجام شود.

سرعت ورود بالا

لنست های اکیوچک در مدت کمتر از 2 میلی ثانیه وارد پوست می شوند. این امر منجر به کاهش احساس درد می شود زیرا هر چه مدت زمان ورود و خروج کمتر باشد اعصاب کمتری دچار آسیب می شوند.

تنظیم شخصی عمق نفوذ

کلیه دستگاه های اکیوچک برای راحتی انواع مختلف پوست ها دارای عمق نفوذ متغیر هستند. بنابراین سوزن تا عمق مورد نیاز وارد پوست می شود. این روند باعث تحریک تعداد کمتری از اعصاب و کاهش آسیب به بافت ها می شود- بدین ترتیب خونگیری به آرامی و آسان انجام می شود.

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: