نوارهای تست و کنترل نتایج Faq | فارسی
hamburger overlay

فهرست سوالات متداول

مقادیر تست کنترل در حافظه ای که توسط کاربر قابل دسترسی باشند ذخیره نمی شود. با این حال، این داده های در حافظه قابل بارگیری ذخیره می شوند.
درست همانطور که برای تست خون از خون تازه باید استفاده شود، برای جلوگیری از آلودگی قطره کنترل باید از محلول کنترل تازه استفاده شود. محلول کنترل همیشه باید از بالای شیشه پاک شود تا آنچه درون بطری است برای تست استفاده شود.
دستگاه سنجش قندخون اکیوچک پرفورما به صور خودکار محلول کنترل اکیوچک پرفورما را تشخیص می دهد. بنابراین این تست به آسانی قابل اجرا است. اولا، بالای بطری محلول کنترل را تمیز کنید. دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید، نوار را داخل ان قرار داده و یک قطره محلول کنترل بر روی لبه نوار تست قرار دهید. نتیجه با L چشمک زن نمایان می شود. یکی از فلش ها را یکبار برای تست کنترل سطح 1 و دو بار برای سطح 2 فشار دهید. دکمه روشن خاموش را برای تنظیم سطح در دستگاه فشار دهید. در صورتی که نتیجه تست در محدوده باشد نتیجه کنترل و OK نمایان می شوند.
خیر، تاریخ مصرف نوار را که بر روی محفظه نوارها درج شده است بررسی کنید. از نوارهای تاریخ گذشته استفاده نکنید.
خیر. دستگاه سنجش قند خون اکیوچک پرفورما منحصرا برای نوارهای تست اکیوچک پرفورما طرحی شده است.
با توجه به امکان از بین رفتن خاصیت استریلیزه، استفاده از سوزن‌های منقضی شده منجر به بروز عفونت در محل سوزن زدن می‌شود. شرکت ما مدت 4 سال استریلیزه را تضمین می کند تا زمان کافی برای استفاده از سوزن ها وجود داشته باشد.

See Health and Safety Information

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • Choking hazard. Small parts. Keep away from children under the age of 3 years.
  • Keep new and used batteries away from children. Ingestion or insertion into the body may cause chemical burns, perforation of soft tissues, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek medical attention immediately.
  • If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. Contact Roche.