ویژگی های اختصاصی Faq | فارسی
hamburger overlay

فهرست سوالات متداول

خیر، دستگاه به صورت خودکار در مورد اینکه قوطی نوارهای تست شما به زودی منقضی خواهد شد هشدار نمی دهد یا در صورت انقضا دستگاه قفل نمی شود.
خیر، دستگاه به صورت خودکار در مورد اینکه قوطی نوارهای تست شما به زودی منقضی خواهد شد هشدار نمی دهد یا در صورت انقضا دستگاه قفل نمی شود.
بله کافی است به حالت راه‌اندازی سیستم رفته و زنگ هشدار را خاموش کنید.
شما می توانید برای هر روز 4 یادآوری کننده تنظیم کنید. در صورت تنظیم زمان یادآوری، دستگاه هر دو دقیقه یکبار زنگ می زند؛ در مجموع برای هر یادآوری دستگاه 3 بار زنگ می زند. اگر دستگاه در حالت یادآوری روشن شود و یا اگر تست در عرض 30 دقیقه از زمان یاداوری اجرا شود دستگاه زنگ نمی زند.
بله. اگر نشانگر یادآور بعد از غذا انتخاب شود، دستگاه دو ساعت بعد از تست پیش از غذا زنگ می زند تا اجرای تست بعد از غذا را یادآوری کند. شما می توانید یادآور تست قبل از غذا را به یک ساعت بعد از تست پیش از غذا تغییر دهید.
برای علامت گزاریه نتیجه تست و یا تنظیم یادآور بعد از غذا: ست را اجرا کنید. نتیجه بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. نوار تست را داخل دستگاه قرار دهید.نشانگر نتیجه تست و یادآور بعد از غذا را فشار داده و رها کنید: دهید.نشانگر نتیجه تست و یادآور بعد از غذا را فشار داده و رها کنید: نشانگر پیش از غذا نشانگر پیش از غذا با یادآور بعد از غذا نشانگر بعد از غذا شانگر عمومی. وقتی گزینه نشانگر یا یادآور تست مورد نظر شما بر روی صفحه نمایش ظاهر شد نوار تست را از دستگاه خارج کنید.
سه نوع میانگین وجود دارد: کلی، پیش از غذا و بعد از غذا. برای مشاهده نتایج و میانگین ها، فلش راست و چپ را فشار دهید تا نتایج ذخیره شده را مشاهده کنید. آخرین نتیجه آزمایش آخرین نتیجه آزمایش بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. برای مشاهده نتایج آزمایش از جدیدترین به قدیمی ترین فلش چپ را فشار دهید. برای مشاهده میانگین 7، 14، 30 و 90 روزه فلش راست را فشار دهید. برای مشاهده میانگین پیش از غذا و بعد از غذا 7، 14، 30 و 90 روزه فلش راست را همچنان فشار دهید.

See Health and Safety Information

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • Choking hazard. Small parts. Keep away from children under the age of 3 years.
  • Keep new and used batteries away from children. Ingestion or insertion into the body may cause chemical burns, perforation of soft tissues, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek medical attention immediately.
  • If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. Contact Roche.